Chọn một gói trả phí để tiếp tục

Bạn có thể vui lòng giúp đỡ chúng tôi bằng cách trả phí cho các gói thanh toán để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn một cách tốt nhất

Dùng Thử
Miễn phí/week

 • Trang chủ
 • Thực đơn (10 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
Chọn gói
Tiết kiệm
50000 ₫ / tháng

 • Trang chủ
 • Thực đơn (10 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
Chọn gói
Đơn giản
130000 ₫ / tháng

 • Trang chủ
 • Thực đơn (30 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
Chọn gói
Phổ thông
220000 ₫ / tháng

 • Trang chủ
 • Thực đơn (50 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
Chọn gói
Nâng Cao
310000 ₫ / tháng

 • Trang chủ
 • Thực đơn (200 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
Chọn gói
Tiết kiệm 6m
270000 ₫ / Nửa năm / 6 tháng

 • Trang chủ
 • Thực đơn (10 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
Chọn gói
Đơn giản 6m
730000 ₫ / Nửa năm / 6 tháng

 • Trang chủ
 • Thực đơn (30 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
Chọn gói
Phổ Thông 6m
1250000 ₫ / Nửa năm / 6 tháng

 • Trang chủ
 • Thực đơn (50 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
 • Hỗ trợ tùy chỉnh tên miền
Chọn gói
Nâng Cao 6m
1780000 ₫ / Nửa năm / 6 tháng

 • Trang chủ
 • Thực đơn (200 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
 • Hỗ trợ tùy chỉnh tên miền
Chọn gói
Tiết kiệm 1y
500000 ₫ / năm

 • Trang chủ
 • Thực đơn (10 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
Chọn gói
Đơn Giản 1y
1400000 ₫ / năm

 • Trang chủ
 • Thực đơn (30 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
 • Hỗ trợ tùy chỉnh tên miền
Chọn gói
Phổ Thông 1y
2400000 ₫ / năm

 • Trang chủ
 • Thực đơn (50 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
 • Hỗ trợ tùy chỉnh tên miền
Chọn gói
Nâng Cao 1y
3400000 ₫ / năm

 • Trang chủ
 • Thực đơn (200 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (Vô hạn)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
 • Tặng tên miền .com hoặc .net
Chọn gói
Free
0 ₫ / năm

 • Trang chủ
 • Thực đơn (5 Mặt hàng)
 • Các Set
 • Đặc biệt
 • Mã QR
 • Đặt hàng Whatsapp
 • Đặt hàng online (50)
 • Đặt bàn
 • Liên hệ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Thông báo trên điện thoại
 • POS bán hàng
Chọn gói